39. Særbyrder blokerer for 50 milliarder kroner ekstra eksport og 35.000 jobs


Danske særkrav vedrørende kvælstof, bræmmer og manglende oprensning af vandløb har medført, at høsten ikke blot er markant lavere end både muligt og bæredygtigt forsvarligt, men også af en ringere kvalitet og med et stadig lavere proteinindhold. Vi importerer unødigt meget soja fra Sydamerika, hvor regnskoven viger. Hvem er det, der reelt svinger øksen?


 • I landbrugslandet Danmark er der rift om jord til udvikling af byer, veje og især til mere natur. 
 • Miljøkravene til landbruget er væsentligt skrappere end i vore nabolande, selvom de har rod i samme direktiver fra EU – og selvom Slesvig/Holsten og Skåne natur- og klimamæssigt ligner Danmark og driver landbrug på en større del af landområdet end Danmark. 
 • Danske restriktioner på brug af kvælstof og pesticider, vandmiljøregler og andre særregler og -skatter koster milliarder af kroner hvert år. 
 • Vedligehold af grøfter og afløbskanaler minimeres, hvilket fører til, at dræn fra mange marker ligger under vandoverfladen i bække og åer, og derfor ikke virker. 
 • For at gavne fisk og andre dyr i vandet lader Danmark flere hundrede tusinde hektar gammel og værdifuld landbrugsjord forsumpe. 
 • Afgrødernes kvalitet og proteinindhold viger år for år, og vi høster markant mindre, end vi kunne – og må derfor importere mere soja fra Sydamerika, hvor regnskoven er truet. Det koster på CO2-kontoen – også til transport op over Atlanten.

Milliardregning til landmændene

 • Flere fagfolk har regnet på, hvad særbyrderne koster landbruget. Der foreligger opgørelser fra få milliarder kroner til 12 mia. kroner årligt. 
 • De 12 milliarder er inkl. afgifter og særskatter og baseret på et notat, der er udarbejdet af cand. oecon., landmand Bjarne Brønserud.

Regningen rammer hele samfundet  

 • Center for Fremtidsforskning konkluderede i en rapport i 2014, at landbruget med produktionsbetingelser som i en række andre over en årrække kan skabe 35.000 ny jobs og i faste priser øge eksporten med 48 milliarder kroner. Landbrug & Fødevarer konkluderede i en økonomisk analyse i 2013, at fødevareklyngen – hvis man får lov – inden 2030 kan øge beskæftigelsen med 14 pct. og eksporten med 80 pct. 
 • Regeringens Vækstforum for Fødevarer nåede, også i 2013, til, at landbruget kan skabe 25.000 ny jobs og øge eksporten med 30 milliarder kroner. 
 • Uden særbyrderne kan landbruget inden 2020 hindre nedlæggelse af 10.000 arbejdspladser og i stedet skabe 25.000 ny jobs.

Har afleveret 633.000 hektar

 • For 80 år siden var der landbrug på 76 pct. af Danmarks samlede areal på 4,3 millioner hektar, i dag kun på 60 pct. 
 • 633.00 hektar landbrugsjord er inddraget til byer, veje og rekreative formål siden 1930erne. 
 • Nogle politikere og ”grønne” kræfter vil nu:

- inddrage yderligere mindst 400.000 hektar, 16 pct. af landbrugsarealet til natur 

- skærpe Europas i forvejen skrappeste krav til brug af gødning og pesticider. 

 • Kommende krav, som er beskrevet i rapporter og vandplaner, vil gøre det uoverskueligt og umuligt at drive landbrug i væsentlige dele af Danmark. 
 • Tusindvis af landbrug er i risiko for at måtte ophøre. 
 • Det vil koste endnu flere jobs og medføre tab af omsætning i landbrugsklyngen, i valutaindtjening og i samfundsregnskabet. 
 • En væsentlig del af miljøpolitikken er baseret på teoretiske beregninger 

– til trods for, at der foreligger målinger og dokumentation for: 

- at Danmark i det store og hele har fået styr på udledninger til vandmiljøet. 

- at landmænd, gartnere og frugtavlere bruger langt færre pesticider, end kollegerne i andre lande. 

 • Ved at få lov til at gøde efter ligevægtsprincippet (de næringsstoffer, der tilføres marken, borttages med afgrøden) og passe jorden professionelt, så den holder på nedbør 

– men gennem dræn og vandløb også kan bortlede overskudsvand og skybrud 

– kan landbruget øge produktionen bæredygtigt og derved: 

- sikre hhv skabe 35.000 arbejdspladser og 

- gavne samfundet med en mereksport i størrelsesordenen 50 milliarder kroner.
Tør politikerne lade landbruget gøre det?

Tør de lade være?Maskinfabrikken Bogballe, der er blandt de førende producenter af gødningsspredere i Verden, har indrettet en testhal, der er en af de meste avancerede i Europa. Afprøvninger i hallen er grundlag for udvikling af de detaljer, der sikrer, at gødningsspredere kan sprede gødningen så præcist som muligt. Foto: Bogballe A/S..


Indholdet af protein i dansk korn er på 25 år faldet fra 11,5 procent til under 8,5 procent. Det er resultat af de stadig strammere restriktioner på brug af kvælstof til afgrøderne. Kilde: VSP – Videncenter for Svine Produktion 2014.Markerne langs en sidekanal til Ryå i Nordjylland blev oversvømmet efter regnskyl 22. maj 2013. Sådanne oversvømmelser ses hyppigere i takt med, at danske vandløb ikke bliver oprenset grundigt. Foto: Mads Toft.Luftfoto fra Værebro Å i Nordsjælland i januar 2015. Arealerne langs Værebro Å er hyppigt blevet ramt af oversvømmelser gennem de senere år. Foto: Fotograf Stiig Hougesen (SH-luftfoto) for Vandløbslaug for Værebro å.


Dræningsmaskine i funktion – men hvad nytter dræning og i princippet sunde marker, hvis vandet ikke kan ledes væk? Foto: Janne Aalborg Nielsen.